JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สมาชิก

โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา

 
ก้าวใหม่  สร้างเด็กไทย  สู่อาเซียน  คุณภาพมาตรฐานสากล
 
สนุกในวัยอนุบาล
          ระดับอนุบาลเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล - อนุบาล3 รับนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 5 ขวบ ใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง ให้กับเด็กปฐมวัย โดยจัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างสมดุล มีทักษะการคิด สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง ใช้ประสาทสัมผัสและทักษะในการหาความรู้เพิ่มเติมได้ เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถสื่อสารได้ดี รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ มีความสุขในการมาโรงเรียน กล้าแสดงออก รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และต่อผู้อื่น

 
ชวนสืบค้น...สร้างสรรค์ในวัยประถม
          การจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นประถม เริ่มจากการสร้างวิถีชีวิตที่ดีงาม ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม และวิถีปฏิบัติในแต่ละวันของผู้เรียน ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เสริมสร้างสติ  สมาธิ  ปัญญา  เพื่อสร้างความมั่นคงในจิตใจ  สร้างวินัยพื้นฐาน  และปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีงาม

 
เสริมสร้างทักษะและศักยภาพวิชาการ
          สร้างเสริมให้ผู้เรียน รักการอ่าน ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะในการเรียนรู้รอบด้าน ด้วยกระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของแต่ละหน่วยวิชา  เน้นกระบวนการ Active Learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้  เช่น  การสร้างคำถามปลายเปิด ท้าทายให้ใช้ความคิด  การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง  การทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน  จนก่อเกิดเป็นความเข้าใจในตัวของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนในช่วงชั้นประถม จะได้รับการหล่อหลอม กล่อมเกลา ให้เกิดอุปนิสัยรักการเรียนรู้  ดูแลตัวเองเป็น  มีวินัย  และมีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ  พร้อมไปกับการค้นหาความชอบ  ความถนัด  และการได้แสดงออกถึงความสนใจใฝ่รู้ที่มีอยู่ในตน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การทำงาน และวิถีชีวิตประจำวันในโรงเรียน  ภายใต้บรรยากาศการให้กำลังใจของเพื่อนๆ คุณครู ผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

 
หลักสูตรระดับเตรียมอนุบาล และอนุบาล
          เรายืนยันที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านพื้นฐานการศึกษาให้แก่บุตรหลานท่าน เรารู้ว่าระดับการศึกษานี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ และการวางพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้น  เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมให้เด็กมีความรักในการเรียนรู้  และพัฒนาความสามารถและความสนใจของเด็กแต่ละคนที่มีมาโดยธรรมชาติ

          เรา เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนมีความสำคัญ ทุกสัปดาห์ โรงเรียนจะจัดส่งสมุดรายงานไปยังผู้ปกครองซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างครูและ ผู้ปกครอง  และเพื่อแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับการเรียน  และกิจกรรมในห้องเรียน  รวมถึงกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่จะจัดมีขึ้น เนื่องจากเราส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงของนักเรียน ในโอกาสต่าง ๆ

          หลักสูตรก่อนวัยเรียนเป็นหลักสูตร 4 ปี คือ เตรียมอนุบาล , อนุบาล 1, 2 และ 3  เราสามารถรับเด็กเข้าหลักสูตรตั้งแต่อายุ 2 ปี สำหรับเตรียมอนุบาล และสำหรับชั้นเตรียมอนุบาล นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนในช่วงเวลาใดของปีการศึกษาก็ได้  แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าชั้นเรียนยังมีที่ว่างสำหรับนักเรียนใหม่ด้วย  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล ประกอบด้วยพื้นฐานของวิชาต่าง ๆ ดังนี้    ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร์ ,  สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์/สุขศึกษา และสังคมศึกษา) ,  พละ ,  ว่ายน้ำ ,  ภาษาไทย ,  ดนตรี ,  คอมพิวเตอร์ และศิลปะภาษาอังกฤษ

          หลักสูตรของโรงเรียนเน้นการสร้างทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาที่ดี รวมถึงการอ่านเพื่อสร้างความรักในการอ่าน และเรียนรู้ด้วยตนเอง  วิชานี้เป็นการให้โอกาสเด็กนักเรียนพัฒนาทักษะด้านการฟัง ,  การพูด ,  การอ่าน และการเขียน  โดยผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่  เพลง ,  เกมส์ ,  บทบาทสมมติ  และการเล่าเรื่อง


คณิตศาสตร์

          การพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ได้รับการส่งเสริมผ่านเรื่องราว ,  เกมส์ และกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการนับ ,  การจับคู่ ,  การค้นหา ,  การวัด และการเรียนรู้ผ่านขนาดและรูปทรงต่าง ๆ


 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

          วิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ กับสิ่งต่างๆ รอบตัวนักเรียน นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่ หนังสือและคอมพิวเตอร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ทดลองด้วยตนเอง เช่น การเล่นทรายและน้ำ และการทำอาหาร เราสอนวิชานี้ผ่านการสื่อเรื่องราวเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากมาย


เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (ICT)

          นักเรียนจะเรียนวิชานี้ในห้องคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของคุณครูทั้งตามตารางเรียนและกิจกรรมเสริม วิชา ICT มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ การควบคุมเมาส์และการใช้แป้นพิมพ์  หลังจากนั้น นักเรียนจะได้รับการแนะนำการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ๆ เช่น การค้นคว้าข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านซอฟแวร์การศึกษาและเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะในวิชานี้  และรวมถึงการเพิ่มทักษะความสามารถด้านภาษา ,  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์


พลศึกษา (PE)

          นักเรียนจะได้เรียนวิชาพลศึกษาและว่ายน้ำกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทุก สัปดาห์  วิชาพลศึกษาครอบคลุมการเล่นเกมส์เป็นทีม  วิชาว่ายน้ำเป็นการสร้างความมั่นใจในการอยู่ในน้ำ และเรียนรู้การหายใจอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเทคนิคการว่ายน้ำด้วย  นอกจากนี้ เด็ก ๆ  ยังได้เล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นทั้งในสนามเด็กเล่น เช่น บ้านบอล และสระว่ายน้ำ


การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

          โรงเรียนมีความเชื่อว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นเด็กๆ จึงได้รับโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ที่พวกเขามีอย่างเต็มที่ผ่านหลัก สูตรของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา เด็ก ๆ จะได้รับโครงการงานศิลปะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้ศึกษา การเรียนวิชานี้ได้นำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น  ดินสอสี ,  สีเทียน ,  ขนมปัง ,  กระดาษ และดินน้ำมัน

    นักเรียนจะได้เรียนวิชาดนตรี ,  การแสดง และกิจกรรมเข้าจังหวะด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้เพลงใหม่ๆ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวะด้วย  วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงบนเวทีวิชาภาษาไทย

          เน้นการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของภาษาในการ ฟัง  พูด  อ่าน และ เขียน  ผ่านเพลง ,  เกมส์ และ การละเล่นต่าง ๆ  นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำทักทาย และเรียนรู้การเขียนอักษรไทย  นอกเหนือจากทักษะทางด้านภาษา  บทเรียนต่าง ๆ ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย  นักเรียนจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมไทย และได้ร่วมฉลองเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ของไทยด้วย เช่น ลอยกระทง ,  วันไหว้ครู และสงกรานต์ ฯลฯ


กิจกรรมเสริม

        นักเรียนทุกชั้นเรียนจะได้ไปทัศนศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน  และจะมีโอกาสไปทัศนศึกษาระหว่างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนด้วย  สถานที่ที่นักเรียนไปจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้เรียนในชั้นเรียน และเป็นโอกาสที่นักเรียนจะทำความเข้าใจกับสังคมรอบตัว ฯลฯ

 
เตรียมอนุบาล
          ชั้นเรียนเตรียมอนุบาลเหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 2 - 3 ปี เป็นชั้นเรียนที่เหมาะสำหรับการพัฒนาศักยภาพของเด็กภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ เอาใจใส่และส่งเสริมการเรียนรู้

หลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทางด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าสังคม เพราะเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องความเป็นส่วนตัวและการร่วมมือกับผู้อื่น นักเรียนเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเป็นระบบ , เพลง และเกมส์ต่าง ๆ นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

          ช่วงการศึกษานี้เป็นช่วงที่สำคัญมาก สำหรับสร้างเสริมทักษะต่าง ๆ และเป็นโอกาสที่เด็ก ๆ จะได้เล่นในชั้นเรียน , ห้องกิจกรรม ,  ห้องออกกำลังกายในร่ม และสวนหย่อม


 
ชั้นอนุบาล 1
          เป็นการเคลื่อนย้ายจากชั้นเรียนเตรียมอนุบาลสู่การเรียนในระดับอนุบาลซึ่งมี โครงสร้างหลักสูตรที่เป็นแบบแผนมากขึ้นเรื่อย ๆ โรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะสร้างรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับนักเรียน ในด้านทักษะพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้รอบด้าน

          วัตถุประสงค์หลักในชั้นเรียนนี้ คือการพัฒนาทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารและการเข้าสังคมให้กับนักเรียน รวมถึงการสังเกต ,  การใช้จินตนาการ และความมั่นใจ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 จะได้ติดต่อกับคุณครูที่มีความชำนาญเฉพาะทางมากขึ้น และจะได้เรียนในวิชาที่กว้างขวางมากขึ้น


 
ชั้นอนุบาล 2
          เป็นชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้นหลังจากนักเรียนได้รับความรู้ในระดับพื้นฐาน จากชั้นเรียนก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นการขยายความคิดเห็นและระบบความคิดที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทุกเนื้อหาวิชาในหลักสูตร และเน้นทักษะด้านภาษาและการอ่านเพื่อความเข้าใจและตัวเลข

 
ชั้นอนุบาล 3
         เป็นปีสุดท้ายสำหรับการเรียนในหลักสูตรอนุบาล เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้จากที่รวบรวมได้จากชั้นเรียนก่อนหน้า เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนนี้จะมุ่งเน้นมากในด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เนื่องจากว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

          นักเรียนจะได้รับการเตรียมพร้อมให้คุ้นเคยกับโครงสร้างหลักสูตรในระดับประถม ศึกษา และได้รับการส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้และรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง


 
การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาที่บริบูรณ์วิทยา
          การเรียนรู้ในระดับชั้นประถม เริ่มต้นจากการรู้จักการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ในห้องเรียนที่เปรียบเสมือน บ้านหลังหนึ่ง เด็ก ๆ เริ่มต้นจากการเรียนรู้ว่า ห้องเรียนเล็ก ๆ นี้เป็นแหล่งรวมของความแตกต่าง เราจะปรับตัวร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร เราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน  และจะดูแลบ้านเราอย่างไร เด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณครูและผู้ใหญ่ในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกัลยาณมิตรสม่ำ เสมอ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของเด็ก ๆ ตลอดทั้ง 6 ปีการศึกษา

          การเรียนรู้ในหลักสูตรวิชาทักษะชีวิต  เด็ก ๆ ประถมจะได้รับการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่โดยผ่านการทำกิจกรรม 20 ทักษะ การเรียนรู้ใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกเป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ส่วนที่สองเป็นการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และส่วนที่สามเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของการเชื่อมโยงตนเองกับชุมชน ซึ่งเนื้อหาของการเรียนรู้จะละเอียดหรือเจาะลึกเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียนที่กำหนดจากความเหมาะสมของวัยและช่วงชั้นเป็น สำคัญ

          หากจากกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่ไกลตัว ทำให้เด็ก ๆ เชื่อมโยงได้ว่า ทุกคนล้วนมีส่วนในการสร้างหรือทำลายโลกนี้ ถ้าเด็ก ๆ อยากให้โลกสวยก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง หากทำได้เช่นนี้ เด็ก ๆ ก็จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าแก่โลกเฉกเช่นไม้งามที่มีคุณค่าแก่ป่าใหญ่

 
About BWS
ระดับอนุบาล
ระดับประถม
สมัครเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
สาระน่ารู้
Follow us on facebook
ปฎิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
Website counter

Flag Counter